Memorandum

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen werd er een memorandum opgesteld door jeugdraad Berlare. Dit actiepuntenplan vormt in eerste instantie een bron van inspiratie en visie. Dit memorandum vermeldt onze bevindingen over het Berlaarse jeugdbeleid en omschrijft de te behalen toekomstige jeugddoelstellingen. Het hoofddoel is een kwaliteitsvol jeugdbeleid uitbouwen.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem gerust contact op met ons.

De jeugdraad van Berlare is een gemeentelijk adviesorgaan die adviezen uitbrengt aangaande jeugdzaken. Hierin zetelen alle jeugdverenigingen van Berlare, enkele deskundigen die beroepsmatig met jeugd te maken hebben en alle geïnteresseerde jongeren die actief willen meewerken aan een goed jeugdbeleid. De jeugdraad kan ook activiteiten organiseren, gesteund door de middelen vanuit de gemeente Berlare.

Zo werd in 2016 de eerste aanzet gegeven tot een hernieuwde jeugdraad binnen Berlare genaamd “Jeugdraad 2.0”. Binnen deze groep werd de aanzet gegeven tot het werken aan 3 clusters:

 • Jeugdbeleid: Hierin gaat de jeugdraad volop meewerken en denken aan een duurzaam en kwalitatief jeugdbeleid binnen Berlare. Zo werd er een open-jeugdraad georganiseerd, adviezen geschreven en er werd gehoor gegeven aan alle jeugd.
 • SKWAT-dag: Al vele jaren organiseert de jeugdraad een dag voor alle jongeren waarbij de zelfstandigen en verenigingen in Berlare nauw betrokken worden.
 • Frogfest: Na enkele jaren afwezigheid is er gekozen om terug een evenement te organiseren voor de dag van de jeugdbewegingen. Hierbij werden bandjes, dj’s en de nodige animatie voorzien.

Daarnaast staat de jeugdraad steeds open voor interactie met de Berlaarse jeugd. We zijn een aanspreekpunt voor verschillende doelgroepen tussen gemeente en anderen.

Omwille van deze redenen zijn wij een onmisbare kracht en vragen wij naar een blijvende erkenning en ondersteuning van jeugdraad Berlare.

Kortom, een fantastische ploeg schaart zich achter jeugdraad Berlare. De frisse wind die er nu waait willen we ook laten doorwegen in de nieuwe legislatuur. Om dit kracht bij te zetten, hebben wij een actiepuntenplan opgesteld voor Berlare. Vanuit de ogen van de jeugdraad en bij uitbreiding door de ogen van de Berlaarse kinderen en jongeren.

Actiepuntenplan

Denken aan de toekomst, betekent ook kijken naar vandaag. In de schoot van de jeugdraad van Berlare werd een denkoefening opgezet rond verschillende thema’s. Samen met de Berlaarse jeugdverenigingen en scholen maakten we een evaluatie van het huidige jeugdbeleid. Het is deze evaluatie die ons helpt om uit te zoeken wat volgens de Berlaarse jeugd belangrijk is voor de toekomst. Het resultaat is een actiepuntenplan vol inspiratie en visie om een toekomstig, kwaliteitsvol jeugdbeleid strategisch en lokaal mee vorm te geven voor in 2020-2025.

We doen dit door enkele themaclusters naar voor te schuiven met achtergrondinformatie, inspiratie en visie, waaraan telkens een aantal concrete mogelijke beleidsdoelstellingen gekoppeld worden. Globaal kunnen we stellen dat volgende thema’s volgens de jeugdinitiatieven primordiaal zijn voor een doeltreffend en adequaat jeugdbeleid.

 • Mobiliteit
 • Jeugdwerk
 • Jeugdruimte
 • Milieu

Het is belangrijk voor de Gemeente Berlare om kinderen, jongeren en hun organisaties hoog in het vaandel te dragen. Bovendien vinden wij het als Jeugdraad Berlare belangrijk dat zij als gemeente actief aan de slag gaan met de suggesties. En dit vooral doen samen met de kinderen, jongeren en het jeugdwerk van onze gemeente. Want de enige expert in kinderen en jongeren, zijn kinderen en jongeren zelf.

Belangrijkste jeugdthema’s

Bij elk thema zijn verschillende deelthema’s, waaronder verschillende doelstellingen en concrete acties zich kunnen ontwikkelen. In dit memorandum geven we al een eerste inkijk welke specifieke acties er kunnen ontwikkeld worden. In september zullen we voor elke pijler enkele concrete acties oplijsten. De ene is makkelijker te verwezenlijken ten opzichte van de andere. We hopen als jeugdraad dat er natuurlijk zoveel mogelijk acties op een zo constructieve wijze zullen verwezenlijkt worden.

1. Jeugdwerk

Blijvende, duurzame ondersteuning van het lokale jeugdwerk, inclusief de jeugdraad, door de gemeente Berlare.

 • Financiële ondersteuning
  • werkings – en projectsubsidies behouden en verhogen wanneer noodzakelijk.
  • verhoging werkingsmiddelen speelplein Kaboom Berlare
  • Als er nieuwe jeugdinitiatieven ontstaan in Berlare, mogelijkheid voorzien om impulssubsidies te voorzien.
 • Educatieve ondersteuning
  • Het organiseren en ondersteunen van vormingen die een meerwaarde creëren op vlak van jeugdwerk
   • Jaarlijkse vorming EHBO en brandveiligheid
   • Inzetten op actuele uitdagingen (vb. diversiteit)
   • Vormingsavond rond verschillende thema’s organiseren
 • Inhoudelijke en administratieve ondersteuning
  • Belangrijk om jeugdambtenaar te hebben om jeugd met raad en daad bij te staan en jeugdinformatie aan te bieden.
  • Ontwikkelen digitaal platform tussen gemeente en verenigingen om jeugdverenigingen te ontlasten van administratie
 • Materiële ondersteuning
  • De gemeente dient te blijven investeren in gemeenschappelijke zaken om het jeugdwerk te ondersteunen.
  • Gemeentelijke uitleendienst versterken via een digitaal platform om nog meer materiaal aan verenigingen uit te kunnen lenen.

2. Jeugdruimte

De gemeente Berlare engageert zich om te blijven investeren in nieuwe en bestaande jeugdruimte.

 • De gemeente voorziet voldoende middelen om de bestaande jeugdlokalen te onderhouden met het oog op:
  • brandveiligheid;
  • toegankelijkheid;
  • veiligheid;
  • energiezuinigheid;
  • kindvriendelijkheid.
 • De voorbije jaren zijn er verschillende investeringsrondes geweest in cultuurinfrastructuur, sportinfrastructuur, … waar wij absoluut achter staan. Nu vinden we het ook tijd om te investeren in degelijke jeugdruimte. De jeugdraad wil dat de gemeente zich engageert om tegen 2021 een nieuwe polyvalente jeugd ontmoetingsruimte te bouwen/creëren:
  • Speel – en opslagruimte voor de gemeentelijke speelpleinwerking;
  • Een thuisbasis voor groeiende en nieuwe verenigingen;
  • Een plaats voor jeugdinformatie;
  • Polyvalente zalen voor jeugdige activiteiten en fuiven .
  • Om dit alles blijvend te kunnen ondersteunen is het voorzien van een extra jeugdambtenaar noodzakelijk.
 • Het creëren van nieuwe speelruimtes en bestaande speelruimtes verder onderhouden en vernieuwen. Dit door alternatieve en goede investeringen te plannen in samenspraak met de noden van de jeugd van Berlare.
  • In Berlare: terrein achter de sporthal aanpakken en jeugdvriendelijker maken.
  • In Uitbergen: speelpleintje Raapveld vernieuwen
  • In Overmere Kloosterlandsite opwaarderen en speelwaardig maken
  • Bij nieuwe verkavelingen een bepaald percentage voorzien voor speelruimte.

3. Mobiliteit

Gemeente Berlare zorgt voor veilige en kindvriendelijke verplaatsingsmogelijkheden.

 • Sterker lobbywerk noodzakelijk om vlotte verbinding voor openbaar vervoer te voorzien binnen en buiten Berlare
 • Nood om dorpskernen veiliger te maken. Sterker lobbywerk binnen gewest om gewestelijke wegen veiliger te maken.
 • Opstellen van een speelweefselplan voor het in kaart brengen van:
  • De veilige verbindingen tussen speel – en jeugdruimtes;
  • De onveilige verbindingen en pijnpunten van waaruit men verdere & dringende actie moet ondernemen;
  • Het garanderen van een veilige schoolomgeving.

4. Milieu

Jeugdraad Berlare wil dat de gemeente inzet op een propere en duurzame leefomgeving. Hierbij laten zij kinderen en jongeren milieubewust denken en doen.

 • Duurzame en milieubewuste gemeente
  • Sensibiliseringsacties (vb. energieaudit, zwerfvuilacties).
  • Bestaande activiteiten op vlak van milieu behouden.
  • Energievriendelijke investeringen & ondersteuning binnen jeugdruimte.

Besluit

Met dit memorandum reiken wij als jeugdraad de krijtlijnen aan die mee opgenomen kunnen worden in het verkiezingsprogramma. Wij zijn bereid te ondersteunen bij de verdere invulling van de aangehaalde thema’s. Het is van belang dit dieper en concreter uit te werken in het kader van het meerjarenplan. Zo werken we samen aan het behalen van de vooropgestelde jeugddoelstellingen. Met als ultieme doel dat kinderen en jongeren nog meer aan bod komen binnen elk domein in de gemeente. We dromen ervan dat zowel ambtenaren als politici de ‘horizontale jeugdreflex’ toepassen. Zo komen we tot een gemeente waar kinderen en jongeren zich welkom en begrepen voelen: een kindvriendelijke gemeente.